منارجام

سیاسی, اجتماعی, فرهنگی واقتصادی

خبرهای جهان

کمربندهای سبزکه دراطراف شهر هرات ایجاد گردد است وقت که طرف آنها نگاه کنی درخشند گی آنها باعث خوش وقتی وشادی روح انسان میشود.
محمد کریم،که باقد بلند رنگ سیاه وصورت آفتاب سوخته اش تمام روزرا درکمر بند های سبزه داخل و اطراف شهر هرات کار می کند،
وکمر بنده های سبزی که شهر هرات را نسبت به سال های گذشته زیبا ساخته و می درخشد باعث خوشحالی وی گردیده است وقتی که با چهره اش دقت کنی خوشحال به نظر میرسد آیا خوشحالی آن بخاطر ایجاد کمربند های سبزدر اطراف شهر هرات می باشد،یا اینکه یک دهقان را سر سبز شدن وحاصیل دادن زمین هایش خوشحال می سازد؟
ایجاد کمر بندهای سبز
وجود آمد کمر بند های سبز در هرات باعث کمبودی گردوخاک در فضای هـــــرات گردیده است. به گفته باشنده گان شهر هرات نسبت به سالهای گذشته مقدار زیادی کمربند های سبز دراطراف وداخل شهر هرات ایجاد گردیده است،که توسط این طرح ها گرد وخاک در فضای هرات نسبت به سال های گذشته کمتربه نظرمیرسد واین باعث جلوگیرمریضی های گوناگون که دامنگیرمردم هرات توسط هوای نامناسب بوده گردیده است.

خواندن ادامه‌ی این نوشته …

وزیر خارجه امر یکا بدرالدین حقانی فرمانده شبکه تروریستی حقانی راشامل لیست سیاه نموده .

وهمچنان آنهابدرالدین رامسوول آدم ربای درشبکه حقانی می داند در ماه نوامبر سال

2008میلادی بدرالدین حقانی فرمانده حملاتت ترورستی شبکه دهشت افگنی حقانی

که یک گروپ متحد شورشیان طالب است .ودرمناطق قبایلی وزیرستان شمالی

فعالیت دارد شبکه حقانی درسدر فعالیتهای شورشیان درافغانستان قراردادر که مسوول حملات  دهشت افگنانه وسیع است.

بدرالدین پسر جلاالدین حقانی مؤسس شبکه تروریستی حقانی است

که بر اساس فرمان 33224 و 1267 تعزیرات سازمان ملل متحد شامل لیست سیا گردیده اند .

بدرالدین عضو شورای  میران شاه بود که همه فعالیت های شبکه حقانی را کنترول مینماید درزمینه راه اندازی حملات در مناطق شمال شرقی افغانستان با شورشیان وجنگ جویان خارجی همکاری مینماید.

همچنان آنها بدرالدین را مسوول آدم ربا ی در شبکه حقانی میدانند طوریکه وی درنوامبر سال 2008 مسولیت ربودن دیوید رهاد گزارشگر نیویورک تایمز را که درسال 2009به فرارش پذیرفته بود طی زمان اسارت گزارشگر مذکور بدرالدین حقانی به اوفشارآورد بود تاوی ویدیوهای راتهیه کند نام های رابنوسد که طی آن خواستاری پول وتبادله زندانی هاگردید بود.

مسولیت وی درلست سیاه تحت فرمان 13224همه دارای وملکیت بدرالدین حقانی راتحت حوزه قضای ایالات متحد امریکا مسدود ساخته ومانع انجام هرنوع معاملات مالی امریکیان که به نفع بدرالدین حقانی می باشد میگردد.

وهمچنان شامل ساختن بدرالدین حقانی در لیست سیا نشاندهنده یک مرحله پاسخ دهی امریکا به تحدید های است که از سوی دهشت افگنان در افغانستان وپاکستان وجود دارد     با احترام دوست محمد دوستی محصل سال سوم ژورنالیزم

ارتباط  طالبان با شبکه حقانی

شامل شدن برادران حقانی در لیست سیاه